9 - 8 = ?  
Input the result from the expression
Maximum attempts you can try: 10
 

[功夫]觀後感集中討論串!!

Subject: [功夫]觀後感集中討論串!!
by yyb on 2004/12/9 1:18:26

相信一定有人已經看完功夫了!!!
因為在bbs上已經有人開始在接功夫的台詞,也有人發表感想了.....

我也看完了.....
先不講劇情,
這兩天下來,
我竟然在洗澡時,在車上,在嗯嗯,在......的時候,
會突然的狂笑.......
走在馬路上也會莫名其妙的傻笑....
真的好想再看一遍呀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~